O nas

budynek plac zabawDom Dziecka Nr  1 w Łodzi  jest jednostką  realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej. Jest to koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo  opieki rodzicielskiej oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. 

Zgodnie z obowiązującą organizacją w placówce przebywa 30 wychowanków. Warunki lokalowe na dzień dzisiejszy przedstawiają się następująco. Budynek główny, mieszkalny wewnątrz podzielony jest na tzw. trzy kwatery. W każdej z nich  zlokalizowana jest grupa wychowawcza, która zajmuje osobny zespół pomieszczeń m.in. pokoje mieszkalne oraz aneks kuchenny.  Każda grupa wychowawcza prowadzona jest przez 4 wychowawców.

Dom Dziecka zapewnia dzieciom odpowiednie warunki socjalno – bytowe zgodnie z obowiązującymi standardami.

W budynku głównym znajduje się także samodzielne mieszkanie, z osobnym wejściem przez drugą klatkę schodową , oddzielone od głównej części budynku. Jest to Mieszkanie Chronione przeznaczone dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przez MOPS w Łodzi.

Wokół budynku domu dziecka znajduje się teren przeznaczony na boisko do gry w piłkę nożną , boisko do gry w siatkówkę, miejsce do gry w kosz oraz zielona część rekreacyjna z placem zabaw i siłownią zewnętrzną . 

W placówce istnieją warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dzieci. Posiadamy pomieszczenia do zajęć sportowych , w nich mini siłownię , bilard , cymbergaj, trambambulę , ping-ponga.  Do użytku dzieci przekazany jest sprzęt audiowizualny. Dom dziecka organizuje działalność sportową, kulturalną i rekreacyjną , uwzględniając święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów. Wychowankowie mają co roku zapewniony wypoczynek wakacyjny. 

W Domu Dziecka prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, korekcyjne , terapeutyczne, które rekompensują braki w wychowaniu oraz przygotowują dzieci do funkcjonowania społecznego.  Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. W naszej codziennej pracy staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Podejmujemy działania w celu utrzymania więzi  dziecka z rodziną biologiczną, pedagogizację rodziców, przygotowania wychowanka do powrotu do rodziny naturalnej , umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających lub w rodzinnej opiece zastępczej. Dzieci , które nie mają szans na powrót do rodziny naturalnej ani na umieszczenia w rodzinnym środowisku zastępczym, staramy się jak najlepiej przygotować do samodzielnego , dorosłego życia. 

Pracownicy zatrudnieni w placówce udzielają porad byłym, usamodzielnionym już  wychowankom placówki, którzy po jej opuszczeniu utrzymują z placówką kontakt oraz korzystają z naszej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej.

W placówce działa Zespół Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, który analizuje i ocenia na bieżąco sytuację życiową wychowanka oraz formułuje wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Aktualności